De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel orgaan op de basisschool en bestaat uit leerkrachten en ouders. Voor zowel leerkrachten als werknemers is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren, is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een MR die het overleg tussen beide groepen regelt. De WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) is de wettelijke basis van medezeggenschap en stelt dat er een medezeggenschapsraad moet zijn op scholen, maar ook dat er plichten en rechten zijn voor een MR. Er zijn verschillende soorten beslissingen die door de directie aan de MR voorgelegd moeten worden:

  • Beslissingen waarover de MR advies mag geven, zoals bij nieuwbouw en verbouwing. Advies uitbrengen betekent dat de directie het advies van de MR naast zich neer kan leggen, maar dat wel moet motiveren.
  • Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is, zoals de vaststelling van het schoolplan en de hoogte van de ouderbijdrage. Instemming geven betekent dat de directie pas met de uitvoering mag beginnen als de MR akkoord heeft gegeven.
  • Beslissingen waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. Informatieplicht is de meest vrijblijvende van de drie, maar de MR kan informatie vaak goed gebruiken om een eigen oordeel te vormen en dan op eigen initiatief suggesties voor verbeteringen te doen.

Naast bovenstaande rechten en plichten kan de MR ook zelf het initiatief nemen om zaken, die de school betreffen, te bespreken. Dit kan gaan over onderwerpen zoals het pestbeleid of de schooltijden. Onze MR heeft een reglement. Hierin staat onder meer hoeveel leden de raad telt, hoe de verkiezingen voor de raad zijn geregeld en welke bevoegdheden aan de raad zijn toegekend. Dit schooljaar bestaat de MR uit de volgende leden:


Gisela Vrolijk, voorzitter


Dennis Lindemans, secretaris


Marjan van der Niet, ouder


Tineke van der Zwan, leerkracht middenbouw

 


Esther Neve, leerkracht bovenbouw

Je kunt contact opnemen met onze MR door te mailen naar mr.hoffenne@sophiascholen.nl.
Na elke vergadering zal de MR een korte nieuwsflits geven van de besproken onderwerpen. Deze worden in de nieuwsbrief vermeld. Daarnaast ontvangen ouders via Schoudercom de notulen van de MR-vergaderingen.

Contactformulier Medezeggenschapsraad

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je deze hieronder aangeven en versturen naar de MR.